★ สอศ.ประกาศให้เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรายชื่อ 18 สถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำโดยนางสาวลฎาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็น 1 ใน 18 สถานศึกษาทั่วประเทศ ที่ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ (Integnity & Transparency Assessment : ITA) ที่มีผลคะแนนระดับ A ขึ้นไป หรือ ผลคะแนนการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาอาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรม สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดังกล่าว มีจำนวน 18 สถานศึกษาทั่วประเทศ ได้แก่

 1. วิทยาลัยเทคนิคน่าน
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
 3. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
 4. วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช
 5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
 6. วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
 7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
 8. วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
 9. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
 10. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
 11. วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
 12. วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
 13. วิทยาลัยการอาชีพลอง
 14. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ❤️❤️❤️
 15. วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย
 16. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
 17. วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
 18. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี