รับสมัครฯ สอบสมรรถนะ อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 1 (2)

ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองฯจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร 

 

เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ  อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ชั้น 1  โดยมีกำหนดการ ดังนี้  

  1. เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  1  ธันวาคม  2561 จนถึงวันที่  28  ธันวาคม  2561 จำนวน  20  คน  
  2. กำหนดสอบวันที่  26  -  27  มกราคม 2562  

สามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ที่อาคาร 7 ชั้น 2 ห้องงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี