กำหนดการ ลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์

กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน

ปีการศึกษา 2565

นักเรียนนักศึกษาสามารถรับบัตรลงทะเบียน

และตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนได้ที่บอร์ดหน้าห้องทะเบียน