กำหนดการลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคฤดูร้อน