การจัดการแข่งขัน ทักษะพื้นฐานแผนกวิชาเลขานุการและการจัดการ