อาชีวะอุบลฯประชุมสร้างความเข้าใจการให้ข้อมูลกรอกงานประกันคุณภาพออนไลน์

อาชีวะอุบลฯ จัดอบรม บุคลากร ในโครงการพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ

อาชีวะอุบลฯ ประชุมคณะกรรมการคุณลักษณะเฉพาะชุดปฏิบัติการบัญชี

อาชีวะอุบลฯ ประชุมคณะครู บุคลากร ครั้งที่ 2/2563