แจ้งครูที่ปรึกษา ฝพ02.189/2562


แจ้งครูที่ปรึกษา ฝพ02.189/2562

กำหนดการลงทะเบียน ๑/๒๕๖๒

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี กำหนดวัน เปิดเรียนภาคเรียน ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 และกำหนดวันลงทะเบียน ดังนี้

 

 

กำหนดเปิดและปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๒

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง กำหนดเปิดและปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2562
กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2562

 

ตารางร่นเวลาเรียน เพื่อฝึกซ้อมกีฬาและเชียร์กีฬา

ขออนุญาตเรียนแจ้ง ตารางร่นเวลาเรียน เพื่อฝึกซ้อมกีฬาและเชียร์กีฬา ในระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 และร่วมพิธีเปิด-เปิด การแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา อาชีวะอุบลฯ เกมส์ 61 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯ พ.ศ.2561

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี พ.ศ.2561

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ร.10

 

พระบรมราชโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่10

 

การบริหารงานบุคคล (เอกสาร)

ตรวจสุขภาพประจำปี 2561 (ครั้งที่2)

แต่งตังผู้ทำหน้าที่หน่วยเบิก


แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่หน่วยเบิก - หน่วยจ่ายและผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบพัสดุคงเหลือ ประจำหน่วยเบิก - หน่วยรับ

แนวทางปฏิบัติฯ ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ


แนวทางปฏิบัติการเสนอเรื่องการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว.21