งานเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา