รับรางวัล เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566