ประชุมเพื่อปรึกษาหารือปฏิบัติงาน ด้านการปกครองและส่งเสริมพฤติกรรม