ประชุมหัวหน้าแผนกวิชาและหัวหน้างานในฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 15/2565