[งานบริหารทั่วไป - งานเอกสารการพิมพ์] ขออนุญาตจัดทำสำเนาเอกสาร