UVC Menu  
 
New Site http://www.wannafollow.info
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประวัติวิทยาลัย
 - ความภาคภูมิใจ
 - ทำเนียบผู้อำนวยการ
 - เกียรติยศ ผลงานดีเด่น
 - สารแสดงความยินดี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผู้บริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นโยบายของสอศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ตรวจสอบผลการเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัย
 - ข้อมูลของสถานศึกษา
 - ข้อมูลนักเรียน
 -
ข้อมูลสถานประกอบการ
 -
ข้อมูลบุคลากร
 - ข้อมูลงบประมาณ
 - ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน
 - ข้อมูลครุภัณฑ์
 - ข้อมูลอาคารสถานที่ (แผนที่)
 - ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปฏิทินปฏิบัติงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี UVC Learning
 - วิธีสมัคร UVC Learning
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ชมรมวิชาชีพครูบัญชี
 - ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
 - โปรแกรม SmartBiz
 - เอกสาร ชมรมวิชาชีพครูบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ลิงก์อื่นๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผู้ดูแลระบบ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานบริหารงานทั่วไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานบุคลากร
 - พนักงานราชการและครูพิเศษ
 - ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง แม่บ้าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานการเงิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานพัสดุ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานยานพาหนะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานอาคารสถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานทะเบียนักเรียน นักศึกษา
 - ดาวน์โหลดเอกสาร ที่ใช้ในงานทะเบียนฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานครูที่ปรึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานปกครอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารในฝ่าย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวางแผนและงบประมาณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 - แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์ข่าว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานส่งเสริม การค้า และประกอบธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารในฝ่าย

ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คณะวิชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานพัฒนาหลักสูตร การเรียน การสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวัดผลประเมินผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวิทยบริการและห้องสมุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานสื่อการเรียนการสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศูนย์วัฒนธรรมและอาเซียนศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารในฝ่าย

แผนกวิชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาภาษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาคหกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาออกแบบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาเลขานุการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาการท่องเที่ยว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารในแผนกวิชา
 
  จำนวนผู้เยี่ยมชม  
 
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
16595315
คน ตั้งแต่ May 2007
 
  ปฏิทินปฏิบัติงาน  
 
<< กันยายน 2016 >>

อา พฤ
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

 
  ระบบนักเรียน นักศึกษา  
 
ระบบงานห้องสมุด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
 
ระบบงานห้องสมุด
ข่าวสาร ล่าสุด

 งานโครงการพิเศษและพัฒนาชุมชน » ฝึกอบรมอาชีพให้กับทหารก่อนปลดประจำกา... รูปภาพ จำนวน 9 รูป RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ฝึกอบรมอาชีพให้กับทหารก่อนปลดประจำกา...วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีได้จัดอบรมอาชีพให้กับทหารก่อนปลดประจำการ ประธานในพิธีเปิดโดยพลตรีอชิร์ฉัตร โรจนะภิรมณ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ในระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2559 ถึง 1-2 กันยายน 2559 
 โดย : งานโครงการพิเศษและการบริการชุม  เมื่อ 26 ก.ย. 2559 (อ่าน 6 ครั้ง)
 งานโครงการพิเศษและพัฒนาชุมชน » ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อประชาชน... รูปภาพ จำนวน 8 รูป RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อประชาชน...วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีได้จัดอบรมอาชีพให้กับประชาชนผู้ที่สนใจ ในระหว่างวันที่ 12-14 ,20-21 สิงหาคม 2559  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี


 โดย : งานโครงการพิเศษและการบริการชุม  เมื่อ 26 ก.ย. 2559 (อ่าน 9 ครั้ง)
 งานโครงการพิเศษและพัฒนาชุมชน » fix it center (ช่วยภัยแห้ง) รูปภาพ จำนวน 7 รูป RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
fix it center (ช่วยภัยแห้ง)วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีได้มอบสังกะสี ตะปู กระเบื้อง ในแก่ผู้ประสบภัยพิบัติธรรม
 โดย : งานโครงการพิเศษและการบริการชุม  เมื่อ 26 ก.ย. 2559 (อ่าน 9 ครั้ง)
 งานโครงการพิเศษและพัฒนาชุมชน » โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fi... รูปภาพ จำนวน 7 รูป RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fi...วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม โดยน่ยเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง กับ นางประไพพร บุตรแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกอุบลราชธานีทั้ง 2 ท่าน และท่านนายอำเภอสำโรง นายสุพล คำน้อย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันที่ 17 มิถุนายน
 โดย : เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและก  เมื่อ 26 ก.ย. 2559 (อ่าน 5 ครั้ง)
 งานโครงการพิเศษและพัฒนาชุมชน » โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fi... รูปภาพ จำนวน 8 รูป RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fi...วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีร่วมกับองคืการบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราญ จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 24 - 30 มีนาคม 2559
โดยนายอำเภอวารินชำราญ เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้
 โดย : งานโครงการพิเศษฯ  เมื่อ 26 ก.ย. 2559 (อ่าน 6 ครั้ง)

อ่านทั้งหมด

เปิดร้านค้าออนไลน์

เปิดร้านบน Facebook - BentoWeb

ข่าวสาร และกิจกรรม

RSS Feed หน้าแรก : ข่าวประชาสัมพันธ์
ธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ
 ธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลฯ คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต13 ก.ย. 2559
 ตัวแทนเยาวชนประเทศไทยแข่งขันฝีมือแรงงานร... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต05 ก.ย. 2559
 แสดงความยินดีกับ ดร.ธนกร ไชยกุล ฮิต01 ก.ย. 2559
 ประชุมนโยบาย คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต31 ส.ค. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ข่าวสารกิจกรรม/กำหนดการ
ศึกษาดูงานงานประกันคุณภาพการศึกษา
 ศึกษาดูงานงานประกันคุณภาพการศึกษา คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต08 ก.ย. 2559
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET 59 ฮิต30 ส.ค. 2559
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ธรรมศึกษา 59 ฮิต30 ส.ค. 2559
 รองฯกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจเยี่ยมและให้... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต21 ส.ค. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : คำสั่ง/ประกาศ/บันทึกข้อความ จากวิทยาลัย
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกฯ พนักงานราชการ
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกฯ พนักงานราชการ ฮิต28 มิ.ย. 2559
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้... ฮิต27 มิ.ย. 2559
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน (พนัก... ฮิต23 มิ.ย. 2559
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกฯ พนักงานราชการ ฮิต08 มิ.ย. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง /ประกาศรับสมัครงาน
รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)
 รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วค... ฮิต02 ก.ย. 2559
 ผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) ฮิต23 ส.ค. 2559
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก (เจ้าหน... ฮิต23 ส.ค. 2559
 รับสมัครคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว... ฮิต08 ส.ค. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพฯระดับสถานศึกษา
 ประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพฯระดับสถานศึก... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต08 ก.ย. 2559
 ขอเชิญบริจาคโลหิต ฮิต14 มิ.ย. 2559
 ส่งรายชื่อนักซ้อมถือพานไหว้ครู ฮิต14 มิ.ย. 2559
 ขอเชิญบริจาคโลหิต ฮิต27 ต.ค. 2558
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ฝ่ายวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน พระปริยัติธรรมสนามหลวง 58
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน พระปริยัติธรรมสน... ฮิต08 ก.ย. 2559
 การฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้ด้านภ... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต08 ก.ย. 2559
 การจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดภาคเรียน 59... ฮิต08 ก.ย. 2559
 ตารางสอบปลายภาค 1/2559 ฮิต26 ส.ค. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รับสมัครคณะกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ฯ
 รับสมัครคณะกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ฯ ฮิต25 ก.ค. 2559
 ขอเชิญประชุมฯ สร้างนักวิจัยอาชัวศึกษารู่... ฮิต29 มิ.ย. 2559
 ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด ฮิต27 มิ.ย. 2559
 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ฮิต27 มิ.ย. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ร่วมงานสวดพระอภิธรรม
 ร่วมงานสวดพระอภิธรรม ฮิต18 ก.ย. 2558
 มอบหมายบุคลากรร่วมงาน (วันแม่) ฮิต10 ส.ค. 2558
 ทุนสงเสริมการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฮิต24 ก.ค. 2558
 ทุนสงเสริมการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชก... ฮิต20 ก.ค. 2558
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 3 นักเรียน นักศึกษา รับมอบทุนการศึกษาเนื่องในวันแม่
  3 นักเรียน นักศึกษา รับมอบทุนการศึกษาเนื... คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต22 ก.ย. 2559
 กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี... คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต22 ก.ย. 2559
 มอบทุนวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต22 ก.ย. 2559
 อาชีวะอุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับช... คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต22 ก.ย. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : งานทะเบียน นักเรียน นักศึกษา
กำหนดเปิดภาคเรียน ลงทะเบียน 2/2559
 กำหนดเปิดภาคเรียน ลงทะเบียน 2/2559 ฮิต24 ส.ค. 2559
 รายชื่อนักศึกษาใหม่ 59 ปวช.1 ปวส.1 ฮิต05 พ.ค. 2559
 บัตรลงทะเบียน 1/2559 ฮิต05 พ.ค. 2559
 รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปี59 รอบ4 ฮิต02 พ.ค. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : งานบุคลากร
ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง
 ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง ฮิต30 ม.ค. 2558
 การสั่งซื้อเสื้อสีม่วงเฉลิมพระเกียรติ ฮิต21 ม.ค. 2558
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฮิต06 ม.ค. 2558
 การย้ายประจำปี ครั้งที่ 2/2557 ฮิต14 ส.ค. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ความภูมิใจ/รางวัล/เชิดชูเกียรติ Hall of Fame
อาชีวะอุบลฯชนะเลิศการแกะสลักน้ำแข็งตัวแทนแข่งขันแกะสลักหิมะที่จีน
 อาชีวะอุบลฯชนะเลิศการแกะสลักน้ำแข็งตัวแท... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต21 ส.ค. 2559
  มอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดี กับดร.ธนกร... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต21 ส.ค. 2559
 ผอ.อาชีวะอุบลฯคว้ารางวัลมูลนิธิสมาน-คุณห... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต21 ส.ค. 2559
 2 นักเล่านิทานชนะเลิศระดับภาค คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต20 ส.ค. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ข่าวสาร ปริญญาตรี
ปฐมนิเทศนักศึกษาป.ตรี 1/59
 ปฐมนิเทศนักศึกษาป.ตรี 1/59 ฮิต25 เม.ย. 2559
 ประกาศผลการคัดเลือก ผู้เข้าศึกษา หลักสูตร... ฮิต19 เม.ย. 2559
 ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ หลักสู... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต18 เม.ย. 2559
 ประกาศการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูต... ฮิต04 เม.ย. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ชมรมวิชาชีพครูบัญชี
ข้อสอบระดับภาค(พร้อมเฉลย)
 ข้อสอบระดับภาค(พร้อมเฉลย) ฮิต19 ธ.ค. 2557
 เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ฮิต19 ธ.ค. 2557
RSS Feed หน้าแรก : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
แจ้ง กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
 แจ้ง กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกง... ฮิต15 ก.ย. 2559
 ประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาฝึกงาน สาขากา... ฮิต05 ก.ย. 2559
 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงาน บริษัท... ฮิต05 ก.ย. 2559
 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงาน บริษัท... ฮิต01 ก.ย. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : งานโครงการพิเศษและพัฒนาชุมชน
ฝึกอบรมอาชีพให้กับทหารก่อนปลดประจำการ
 ฝึกอบรมอาชีพให้กับทหารก่อนปลดประจำการ คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต26 ก.ย. 2559
 ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาเพื่อประชาชน คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต26 ก.ย. 2559
 fix it center (ช่วยภัยแห้ง) คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต26 ก.ย. 2559
 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it ... คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต26 ก.ย. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
อาชีวะอุบลฯประชุมวิชาการองค์การ
 อาชีวะอุบลฯประชุมวิชาการองค์การ คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต22 ก.ย. 2559

ข่าวทุกหมวด

UVC Gallery ภาพกิจกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ภาพกิจกรรม uvc Gallery อาชีวะอุบล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ข่าวด่วน New BoGa


งานแนะแนวฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานแนะแนวฯ

ฐานข้อมูลโครงการ วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

การแต่งกายชุดนักศึกษาระดับ ปวช.และปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ผู้อำนวยการฯ
ดร.ธนกร ไซยกุล
ดร.ธนกร ไชยกุล
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

  • ประธานกรรมการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • กรรมการสถาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
  • เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เพิ่มเพื่อน
คู่มือประชาชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี


ระบบงานห้องสมุด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี


วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษา

มาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

เพลงวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี (วิทยาลัย หัวใจวิชาชีพ)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

SAR 2556
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

เข้าร่วมโครงการbe thai พูดดี พูดไพเราะ มีสัมมาวาจา ดูดี สังคมดี
เข้าร่วมโครงการbe thai พูดดี
พูดไพเราะ มีสัมมาวาจา ดูดี สังคมดี


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


สายตรงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สายตรงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เว็บลิงก์ที่มีคนคลิ๊กมากที่สุด
· 1: RMS 2012 ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
· 2: ระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษา RSMS2007
· 3: UVC Board
· 4: UVC Learning
· 5: ระบบงานห้องสมุด
· 6: สมัครเข้าเรียน ออนไลน์
· 7: งานแนะแนวฯ
· 8: สมัครเข้าเรียน ออนไลน์ 2558
· 9: UVC Gallery ภาพกิจกรรม
· 10: รายชื่อ ขร. มส. 0 งานวัดผลประเมินผล
facebook คุณครู
iconfaceboo uvc ศูนย์วัฒนธรรมและอาเซี่ยนศึกษา
iconfaceboo uvc งานแนะแนวฯ
iconfaceboo uvc งานทวิภาคี
iconfaceboo uvc รองสุภาภรณ์
iconfaceboo uvc รองสุวนิจย์
iconfaceboo uvc ครูมยุรีี
iconfaceboo uvc ครูเศษฐศาสตร์
iconfaceboo uvc ครูเสกสัณห์
iconfaceboo uvc ครูรุ่งทิพย์
iconfaceboo uvc ครูสุเทพ
iconfaceboo uvc ครูกัญปพิมพ์
iconfaceboo uvc ครูกฤษณา
iconfaceboo uvc ครูจตุพร
iconfaceboo uvc ครูธนิดา
iconfaceboo uvc ครูพีระศักดิ์
iconfaceboo uvc ครูศุภากร
iconfaceboo uvc ครูไซยนันท์ 
iconfaceboo uvc ครูสุนทรี
iconfaceboo uvc ครูพิทยาภรณ์
iconfaceboo uvc ครูศกลรัตน์
iconfaceboo uvc ครูสุวรรณี
iconfaceboo uvc ครูวิจิตรา

ชุมนุมศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล32
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล40
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล41
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล42
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล43
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล44
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล45
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล46
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล47
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล48
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล49
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล50
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล51
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล52
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล53
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
ยังไม่มีข้อมูล
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ไดร์เวอร์ โปรเจคเตอร์ ห้องจามจุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 410 ถ.พรหมราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-254654 โทรสาร 045-254294 E-mail : uvc_internet@hotmail.com facebook : www.facebook.com/uvcfan
วิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า อุ บ ล ร า ช ธ า นี
U
b o n r a t c h a t h a n i  V o c a t i o n a l  C o l l e g e
-::- วิชาชีพเป็นพื้นฐาน การงานคือชีวิต สัมฤทธิ์ผลด้วยคุณธรรม -::-
ตั้งอยู่เลขที่ 410 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-254654, โทรสาร : 045-245294
ฝ่ายบริหารทรัพยากร ต่อ 701 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 702 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ต่อ 703 ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ต่อ 704
ห้องศูนย์การเรียนรู้ ต่อ 705 ห้องประกันคุณภาพ ต่อ 706 ห้องทะเบียน ต่อ 301 ห้องแนะแนว ต่อ 201 ห้องพัสด ต่อ 239

E-Mail : uvc_internet@hotmail.com facebook : www.facebook.com/uvcfan
UVC Google+