UVC Menu  
 
New Site http://www.wannafollow.info
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ประวัติวิทยาลัย
 - ความภาคภูมิใจ
 - ทำเนียบผู้อำนวยการ
 - เกียรติยศ ผลงานดีเด่น
 - สารแสดงความยินดี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผู้บริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นโยบายของสอศ.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ตรวจสอบผลการเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัย
 - ข้อมูลของสถานศึกษา
 - ข้อมูลนักเรียน
 -
ข้อมูลสถานประกอบการ
 -
ข้อมูลบุคลากร
 - ข้อมูลงบประมาณ
 - ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน
 - ข้อมูลครุภัณฑ์
 - ข้อมูลอาคารสถานที่ (แผนที่)
 - ข้อมูลจังหวัดอุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ปฏิทินปฏิบัติงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี UVC Learning
 - วิธีสมัคร UVC Learning
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้าระบบ Google Classroom
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี บันทึกข้อมูล V-COP.net
 - คู่มือการบันทึกข้อมูล V-COP
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ชมรมวิชาชีพครูบัญชี
 - ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก
 - โปรแกรม SmartBiz
 - เอกสาร ชมรมวิชาชีพครูบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ลิงก์อื่นๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผู้ดูแลระบบ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานบริหารงานทั่วไป
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานบุคลากร
 - พนักงานราชการและครูพิเศษ
 - ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง แม่บ้าน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานการเงิน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานพัสดุ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานยานพาหนะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานอาคารสถานที่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานทะเบียนักเรียน นักศึกษา
 - ดาวน์โหลดเอกสาร ที่ใช้ในงานทะเบียนฯ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารฝ่าย

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานครูที่ปรึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานปกครอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารในฝ่าย

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวางแผนและงบประมาณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 - แบบฟอร์มประชาสัมพันธ์ข่าว
 - บันทึกข้อมูล V-COP.net
 - คู่มือการบันทึกข้อมูล V-COP
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานความร่วมมือ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
 - เผยแพร่ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ESSO
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานส่งเสริม การค้า และประกอบธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารในฝ่าย

ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี คณะวิชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานพัฒนาหลักสูตร การเรียน การสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวัดผลประเมินผล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานวิทยบริการและห้องสมุด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานสื่อการเรียนการสอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศูนย์วัฒนธรรมและอาเซียนศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานอาชีวศึกษาระหว่างประเทศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารในฝ่าย

แผนกวิชา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาภาษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาคหกรรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาออกแบบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาเลขานุการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาสัมพันธ์ธุรกิจ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาการท่องเที่ยว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาการโรงแรม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลดเอกสารในแผนกวิชา
 
  ระบบนักเรียน นักศึกษา  
 
ระบบงานห้องสมุด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

คู่มือ V-COP.net
 
  จำนวนผู้เยี่ยมชม  
 
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
16988176
คน ตั้งแต่ May 2007
 
  ปฏิทินปฏิบัติงาน  
 
<< ธันวาคม 2016 >>

อา พฤ
        123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

08.12
• สัมมนาหลังการฝึกงา...
 
ข่าวสาร ล่าสุด

 ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง /ประกาศรับสมัครงาน » สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การอาหารและเคร... ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การอาหารและเคร...ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหาร และ เครื่องดื่ม (ครั้งที่2)
   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคา จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้อง ปฏิบัติการอาหารและเครื่องด...
 โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  เมื่อ 02 ธ.ค. 2559 (อ่าน 111 ครั้ง)
 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ » แจ้งขยายเวลาการรับสมัครโครงงานวิทยาศ... ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
แจ้งขยายเวลาการรับสมัครโครงงานวิทยาศ...สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เรื่อง แจ้งขยายเวลาการรับสมัครโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมการประกวดในงานเกษตรสุรนารี 60
ตามที่สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้กำหนดจัดงาน "เกษตรสุรนารี60 ในระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2560 ซืึงในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีการป...
 โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  เมื่อ 01 ธ.ค. 2559 (อ่าน 67 ครั้ง)
 ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง /ประกาศรับสมัครงาน » ผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที... ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที...ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
ตามที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชีั่วคราวทำหน้าที่ เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ ตามประกาศลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 นั้น วิทยาลัยฯ ได้ดำเ...
 โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  เมื่อ 30 พ.ย. 2559 (อ่าน 203 ครั้ง)
 ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง /ประกาศรับสมัครงาน » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก (เจ... ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก (เจ...ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศราย...
 โดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  เมื่อ 28 พ.ย. 2559 (อ่าน 274 ครั้ง)
 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา » อาชีวะอุบลฯ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพร... รูปภาพ จำนวน 25 รูป ฮิต RSS Feedพิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน
อาชีวะอุบลฯ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพร...อาชีวะอุบลฯ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ รายงานข่าว (22 พ.ย. 59) เวลา ๐๗.๔๐น :ดร.ธนกร ไชยกุล ผู้อำนวยการ วิทย...
 โดย : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษ  เมื่อ 23 พ.ย. 2559 (อ่าน 29 ครั้ง)

อ่านทั้งหมด

เปิดร้านค้าออนไลน์

เปิดร้านบน Facebook - BentoWeb

ข่าวสาร และกิจกรรม

RSS Feed หน้าแรก : ข่าวประชาสัมพันธ์
 "999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉั... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต09 พ.ย. 2559
 อาชีวะอุบลฯ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายพ่อ... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต09 พ.ย. 2559
 ย้อมผ้า ทำริบบิ้น ปลอกแขวนแจก มาใหม่ ฮิต18 ต.ค. 2559
 น้อมถวายอาลัย มาใหม่ ฮิต17 ต.ค. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ข่าวสารกิจกรรม/กำหนดการ
ศึกษาดูงานงานประกันคุณภาพการศึกษา
 ศึกษาดูงานงานประกันคุณภาพการศึกษา คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต08 ก.ย. 2559
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ V-NET 59 ฮิต30 ส.ค. 2559
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ธรรมศึกษา 59 ฮิต30 ส.ค. 2559
 รองฯกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตรวจเยี่ยมและให้... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต21 ส.ค. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : คำสั่ง/ประกาศ/บันทึกข้อความ จากวิทยาลัย
ขอเชิญประชุม 7 พ.ย. 59
 ขอเชิญประชุม 7 พ.ย. 59 ฮิต04 พ.ย. 2559
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกฯ พนักงานราชการ ฮิต28 มิ.ย. 2559
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้... ฮิต27 มิ.ย. 2559
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน (พนัก... ฮิต23 มิ.ย. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง /ประกาศรับสมัครงาน
สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การอาหารและเครื่องดื่ม (ครั้งที่ 2)
 สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การอาหารและเครื่อง... ฮิต02 ธ.ค. 2559
 ผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) ฮิต30 พ.ย. 2559
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก (เจ้าหน... ฮิต28 พ.ย. 2559
 สอบราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การอาหารและเครื่อง... ฮิต18 พ.ย. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพฯระดับสถานศึกษา
 ประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพฯระดับสถานศึก... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต08 ก.ย. 2559
 ขอเชิญบริจาคโลหิต ฮิต14 มิ.ย. 2559
 ส่งรายชื่อนักซ้อมถือพานไหว้ครู ฮิต14 มิ.ย. 2559
 ขอเชิญบริจาคโลหิต ฮิต27 ต.ค. 2558
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ฝ่ายวิชาการ
นร.ที่มีความประสงค์จะขอสอบธรรมศึกษาชั้นตรี-โท
 นร.ที่มีความประสงค์จะขอสอบธรรมศึกษาชั้นตร... ฮิต13 ต.ค. 2559
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน พระปริยัติธรรมสน... ฮิต08 ก.ย. 2559
 การฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้ด้านภ... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต08 ก.ย. 2559
 การจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดภาคเรียน 59... ฮิต08 ก.ย. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แจ้งขยายเวลาการรับสมัครโครงงานวิทยาศาสตร์
 แจ้งขยายเวลาการรับสมัครโครงงานวิทยาศาสตร... ฮิต01 ธ.ค. 2559
 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์ส... ฮิต03 พ.ย. 2559
 ขอเรียนเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ ฮิต03 พ.ย. 2559
 รับสมัครคณะกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ฯ ฮิต25 ก.ค. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ร่วมงานสวดพระอภิธรรม
 ร่วมงานสวดพระอภิธรรม ฮิต18 ก.ย. 2558
 มอบหมายบุคลากรร่วมงาน (วันแม่) ฮิต10 ส.ค. 2558
 ทุนสงเสริมการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฮิต24 ก.ค. 2558
 ทุนสงเสริมการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชก... ฮิต20 ก.ค. 2558
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 11
 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ “ทุนส่งน้องเรียนจบ... ฮิต02 พ.ย. 2559
  3 นักเรียน นักศึกษา รับมอบทุนการศึกษาเนื... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต22 ก.ย. 2559
 กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปี... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต22 ก.ย. 2559
 มอบทุนวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต22 ก.ย. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : งานทะเบียน นักเรียน นักศึกษา
บัตรลงทะเบียน 2/2559
 บัตรลงทะเบียน 2/2559 ฮิต12 ต.ค. 2559
 กำหนดเปิดภาคเรียน ลงทะเบียน 2/2559 ฮิต24 ส.ค. 2559
 รายชื่อนักศึกษาใหม่ 59 ปวช.1 ปวส.1 ฮิต05 พ.ค. 2559
 บัตรลงทะเบียน 1/2559 ฮิต05 พ.ค. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : งานบุคลากร
ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง
 ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วง ฮิต30 ม.ค. 2558
 การสั่งซื้อเสื้อสีม่วงเฉลิมพระเกียรติ ฮิต21 ม.ค. 2558
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ฮิต06 ม.ค. 2558
 การย้ายประจำปี ครั้งที่ 2/2557 ฮิต14 ส.ค. 2557
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ความภูมิใจ/รางวัล/เชิดชูเกียรติ Hall of Fame
อาชีวะอุบลฯชนะเลิศการแกะสลักน้ำแข็งตัวแทนแข่งขันแกะสลักหิมะที่จีน
 อาชีวะอุบลฯชนะเลิศการแกะสลักน้ำแข็งตัวแท... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต21 ส.ค. 2559
  มอบช่อดอกไม้และแสดงความยินดี กับดร.ธนกร... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต21 ส.ค. 2559
 ผอ.อาชีวะอุบลฯคว้ารางวัลมูลนิธิสมาน-คุณห... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต21 ส.ค. 2559
 2 นักเล่านิทานชนะเลิศระดับภาค คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต20 ส.ค. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ข่าวสาร ปริญญาตรี
ปฐมนิเทศนักศึกษาป.ตรี 1/59
 ปฐมนิเทศนักศึกษาป.ตรี 1/59 ฮิต25 เม.ย. 2559
 ประกาศผลการคัดเลือก ผู้เข้าศึกษา หลักสูตร... ฮิต19 เม.ย. 2559
 ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อ หลักสู... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต18 เม.ย. 2559
 ประกาศการประเมินมาตรฐานวิชาชีพตามหลักสูต... ฮิต04 เม.ย. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : ชมรมวิชาชีพครูบัญชี
ข้อสอบระดับภาค(พร้อมเฉลย)
 ข้อสอบระดับภาค(พร้อมเฉลย) ฮิต19 ธ.ค. 2557
 เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ฮิต19 ธ.ค. 2557
RSS Feed หน้าแรก : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงาน บริษัท... ฮิต22 พ.ย. 2559
 แจ้ง กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกง... ฮิต15 ก.ย. 2559
 ประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาฝึกงาน สาขากา... ฮิต05 ก.ย. 2559
 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงาน บริษัท... ฮิต05 ก.ย. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : งานโครงการพิเศษและพัฒนาชุมชน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center ณ เทศบาลตำบลคำขวาง
 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center ณ ... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต03 ต.ค. 2559
 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it ... คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต30 ก.ย. 2559
 โครงการ Open House เปิดโลกการเรียนรู้สู่ก... ฮิต30 ก.ย. 2559
 โครงการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ คลิกชมภาพกิจกรรม ฮิต30 ก.ย. 2559
อ่านทั้งหมด
 RSS Feed หน้าแรก : งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
อาชีวะอุบลฯ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย
 อาชีวะอุบลฯ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหา... คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต23 พ.ย. 2559
 อาชีวะอุบลฯ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรีย... คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต23 พ.ย. 2559
 อาชีวะอุบลฯหลวมดวงใจพร้อมชาวอุบลฯกว่า70,... คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต23 พ.ย. 2559
 “อาชีวะอุบลฯจุดเทียนหลอมใจ ถวายความอาลัยพ... คลิกชมภาพกิจกรรม มาใหม่ ฮิต23 พ.ย. 2559
อ่านทั้งหมด
 
ข่าวทุกหมวด

UVC Gallery ภาพกิจกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ภาพกิจกรรม uvc Gallery อาชีวะอุบล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ข่าวด่วน New BoGa


งานแนะแนวฯ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี งานแนะแนวฯ

ปฏิทินการศึกษา


ฐานข้อมูลโครงการ วิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

การแต่งกายชุดนักศึกษาระดับ ปวช.และปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ผู้อำนวยการฯ
ดร.ธนกร ไซยกุล
ดร.ธนกร ไชยกุล
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

  • ประธานกรรมการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • กรรมการสถาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
  • เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
  • ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เพิ่มเพื่อน
line id @
คู่มือประชาชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

คู่มือ V-COP.net

ระบบงานห้องสมุด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี


วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีวิทยาลัยอาชีวศึกษา

มาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

งานประกันคุณภาพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

เพลงวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี (วิทยาลัย หัวใจวิชาชีพ)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

SAR 2556
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

เข้าร่วมโครงการbe thai พูดดี พูดไพเราะ มีสัมมาวาจา ดูดี สังคมดี
เข้าร่วมโครงการbe thai พูดดี
พูดไพเราะ มีสัมมาวาจา ดูดี สังคมดี


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


สายตรงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สายตรงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เว็บลิงก์ที่มีคนคลิ๊กมากที่สุด
· 1: RMS 2012 ระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา
· 2: ระบบบริหารจัดการนักเรียนนักศึกษา RSMS2007
· 3: UVC Board
· 4: UVC Learning
· 5: ระบบงานห้องสมุด
· 6: สมัครเข้าเรียน ออนไลน์
· 7: งานแนะแนวฯ
· 8: สมัครเข้าเรียน ออนไลน์ 2558
· 9: ระบบดูแลนักเรียน
· 10: UVC Gallery ภาพกิจกรรม
facebook คุณครู
iconfaceboo uvc ศูนย์วัฒนธรรมและอาเซี่ยนศึกษา
iconfaceboo uvc งานแนะแนวฯ
iconfaceboo uvc งานทวิภาคี
iconfaceboo uvc รองสุภาภรณ์
iconfaceboo uvc รองสุวนิจย์
iconfaceboo uvc ครูมยุรีี
iconfaceboo uvc ครูเศษฐศาสตร์
iconfaceboo uvc ครูเสกสัณห์
iconfaceboo uvc ครูรุ่งทิพย์
iconfaceboo uvc ครูสุเทพ
iconfaceboo uvc ครูกัญปพิมพ์
iconfaceboo uvc ครูกฤษณา
iconfaceboo uvc ครูจตุพร
iconfaceboo uvc ครูธนิดา
iconfaceboo uvc ครูพีระศักดิ์
iconfaceboo uvc ครูศุภากร
iconfaceboo uvc ครูไซยนันท์ 
iconfaceboo uvc ครูสุนทรี
iconfaceboo uvc ครูพิทยาภรณ์
iconfaceboo uvc ครูศกลรัตน์
iconfaceboo uvc ครูสุวรรณี
iconfaceboo uvc ครูวิจิตรา

ชุมนุมศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล32
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล40
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล41
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล42
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล43
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล44
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล45
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล46
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล47
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล48
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล49
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล50
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล51
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล52
· ศิษย์เก่าอาชีวะอุบล53
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
ยังไม่มีข้อมูล
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ไดร์เวอร์ โปรเจคเตอร์ ห้องจามจุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 410 ถ.พรหมราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-254654 โทรสาร 045-254294 E-mail : uvc_internet@hotmail.com facebook : www.facebook.com/uvcfan
วิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า อุ บ ล ร า ช ธ า นี
U
b o n r a t c h a t h a n i  V o c a t i o n a l  C o l l e g e
-::- วิชาชีพเป็นพื้นฐาน การงานคือชีวิต สัมฤทธิ์ผลด้วยคุณธรรม -::-
ตั้งอยู่เลขที่ 410 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-254654, โทรสาร : 045-245294
ฝ่ายบริหารทรัพยากร ต่อ 701 ฝ่ายวิชาการ ต่อ 702 ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ต่อ 703 ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ต่อ 704
ห้องศูนย์การเรียนรู้ ต่อ 705 ห้องประกันคุณภาพ ต่อ 706 ห้องทะเบียน ต่อ 301 ห้องแนะแนว ต่อ 201 ห้องพัสด ต่อ 239

E-Mail : uvc_internet@hotmail.com facebook : www.facebook.com/uvcfan
UVC Google+