งานปกครอง

 

หัวหน้างาน

นายวรวัชร วงศ์สุธา
หัวหน้างาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่
นางสาวอัมพร ฉิมมณี
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน
ดร.สุธารัตน์ ศรีทอง
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายอนรรฆ บุบผาวัลย์
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางสาวฐปนีย์ วงศ์คำ
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางสาวธนพร บุญยนต์
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางสาวจารึก สุรินทร
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางพิทยาภรณ์ เลิศกระโทก
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางสาวศุภาวี น้อยบัวทิพย์
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายชาติชาย คนขยัน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ไลน์ไอดี : 0837410340นางสาวพัชรนันท์ ทองแดง
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนายธีระพล สีดำ
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางสาวพัชรีพร ศรไชย
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางสาวมินทร์ธิดา กุแก้ว
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง