งานอาคารสถานที่

 

 

หัวหน้างาน
นายปริญญา ถิระโคตร
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่
นายปิยะศักดิ์ วิริยภาพ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน
นายสง่า คำอุ่น
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่ดร.สุธารัตน์ ศรีทอง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายรัตนพันธ์ เจริญพงษ์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายธวัชชัย หอมทอง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายสิรภพ อินทอร
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายทิวัตถ์ วงศ์อุทุม
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นางสาวณัฐณิชา ศรีดางาม
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นางสาวรุ่งธิพย์ วุชรธิติ์พรม
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายอนุชิต วันโท
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นางณิชาภัทร นางาม
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่