งานประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษา APACC

 

หัวหน้างาน

นางสุดสวาท จันโทวงษ์
หัวหน้างาน งานประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาฯ(APACC)
เจ้าหน้าที่
นางสาวกิลิตา พรมลักษ์
เจ้าหน้าที่ งานประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาฯ(APACC)นางสาวสุภิญญา สาธุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาฯ(APACC)
ผู้ช่วยงาน
นางอนุธิดา ดาโรจน์
ผู้ช่วยงาน งานประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาฯ(APACC)นางสาวแสงจันทร์ แหล่งหล้า
ผู้ช่วยงาน งานประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาฯ(APACC)นางสาวพัชรีวรรณา กอสมานชัยกิจ
ผู้ช่วยงาน งานประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาฯ(APACC)นางสาวรัชนี พงษ์ศิริ
ผู้ช่วยงาน งานประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาฯ(APACC)นางสาวชญานิน ก้อนจันทร์
ผู้ช่วยงาน งานประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาฯ(APACC)นางสาวสายฝน ทองแก้ว
ผู้ช่วยงาน งานประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาฯ(APACC)นางสาวจิราวรรณ คำมูล
ผู้ช่วยงาน งานประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาฯ(APACC)นางสาวลักขณา แสนสีดา
ผู้ช่วยงาน งานประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษาฯ(APACC)