งานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)

 

หัวหน้างาน
 


นางสาวอุไล ป้องเพชร
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล

เจ้าหน้าที่

นางสาววมินตา ศุภดล
เจ้าหน้าที่ งานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)
ผู้ช่วยงาน
นางสาวพัชรนันท์ ทองแดง
ผู้ช่วยงาน งานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)นางสาวมินทร์ธิดา กุแก้ว
ผู้ช่วยงาน งานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.)