งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)

 

หัวหน้างาน

นางสาวรัชนี พงษ์ศิริ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่
นางสาวชลลดา อุดมวงษ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวนิจชุฎา อุ่นจิตร
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน
นายรัตนพันธ์ เจริญพงษ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาววชิราภรณ์ เขม้นดี
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)