งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 

หัวหน้างาน

นางสุพัตรา วงศ์วิศาลพร
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่
นายธารารัตน์ ยอดแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี