งานแผนกวิชา

 

หัวหน้างาน

นายเศรษฐศาสตร์ อุปมายันต์
หัวหน้างาน งานแผนกวิชานายสุระชาติ พละศักดิ์
หัวหน้างาน งานแผนกวิชานางนภัสนันท์ จิรปรียาชานนท์
หัวหน้างาน งานแผนกวิชา
เจ้าหน้าที่
นางสาววมินตา ศุภดล
เจ้าหน้าที่ งานแผนกวิชา