งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

 

หัวหน้างาน
นางสุดฤดี ประทุมชาติ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่
นางรักคณา โสมเกษตรินทร์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายเอกพจน์ จางวาง
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน
นางสาวอรทัย ปริต
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวปิยะธิดา พัฒนราช
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน