การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

ดัชนี/ตัวชี้วัด ปี2563

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

ที่อยู่ข้อมูล (URL)

   ข้อมูลพื้นฐาน

                                                                                 O1                                           
                                                                                            โครงสร้าง                                                       
o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา
o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น ฝ่าย งาน แผนกวิชา เป็นต้น                                                                                                                                                                  

เมนู เกี่ยวกับ-โครงสร้างองค์กร  (คลิก)                                                                                                                    
O2
               ข้อมูลผู้บริหาร o แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา
o ประกอบด้วยชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของสถานศึกษา

(คลิกรูปเพื่อเปิดดูข้อมูล ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ)

O3

อำนาจหน้าที่

o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา

เมนู เกี่ยวกับ -> อำนาจและหน้าที่ (คลิก)

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

เมนู ข้อมูลวิทยาลัย -> แผนปฎิบัติการ (คลิก)

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) (คลิก)

 

O5

ข้อมูลการติดต่อ

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
o ที่อยู่สถานศึกษา
o หมายเลขโทรศัพท์
o หมายเลขโทรสาร
o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
o แผนที่ตั้งสถานศึกษา

เมนู ติดต่อ (คลิก)
 

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เช่น พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ร.บ. อาชีวศึกษา

เมนู เกี่ยวกับ -> กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด (คลิก)
เมนูย่อย พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (คลิก)
เมนูย่อย พ.ร.บ. อาชีวศึกษา (คลิก)

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
เมนู  -> ข่าวประชาสัมพันธ์ -> ประกาศ (คลิก)
หน้าแรก  -> วารสารประชาสัมพันธ์ (คลิก) 
 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม ตอบ เป็นต้น

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
เมนู ถาม-ตอบ (คลิก)
O9 Social Network o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
เว็บไซต์ http://www.pytc.ac.th/cms (คลิก) (ลิงค์เข้า FB อยู่หน้าแรกมุมล่่างซ้ายของเว็บไซต์ )

Facebook https://www.facebook.com/paphayom07/(คลิก)

แผนดำเนินงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
เมนู ข้อมูลวิทยาลัย ->แผนปฏิบัติการ (คลิก)
แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คลิก)
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
เมนู ข้อมูลวิทยาลัย -> แผนปฏิบัติการ (คลิก)
- การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
เมนู แผน/ผลดำเนินงาน -> รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (คลิก)
 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละงานในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
เมนู การให้บริการ -> คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
- คู่มือปฏิบัติงานสำนักงาน
 

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสาหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น
เมนู การให้บริการ -> คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
 
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา

o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563
เมนู การให้บริการ -> สถิติการให้บริการ -> สถิติการให้บริการ 
- รายงานสรุปสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
เมนู การให้บริการ -> การสำรวจความพึงพอใจ
O17 E–Service o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
เมนู ช่องทางร้องเรียน (คลิก)
เมนู ถาม-ตอบ -> กระดานถามตอบ (คลิก)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563
เมนู ข้อมูลวิทยาลัย  -> แผนปฏิบัติการ (คลิก)
แผนปฏิบัติการ และงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (เปิดอ่าน หน้า 37-50)
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น

o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
เมนู ข้อมูลวิทยาลัย -> รายงานผลดำเนินงาน -> รายงานผลการดำเนินงาน 
เมนู แผน/ผลดำเนินการ -> รายงานผลการดำเนินงาน -> รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
เมนู ข้อมูลวิทยาลัย  -> แผนปฏิบัติการ (คลิก)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (คลิก)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
เมนู จัดซื้อจัดจ้าง -> ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (คลิก)
รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เปิดอ่าน)
 
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ o แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

เมนู จัดซื้อจัดจ้าง -> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (คลิก)
เมนู จัดซื้อจัดจ้าง -> ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง (คลิก)

 
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา

o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563
เมนู จัดซื้อจัดจ้าง -> แผน/ผลจัดซื้อจัดจ้าง  (คลิก)
- รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เปิดอ่าน)
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 (เปิดอ่าน)
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา

o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562
เมนู จัดซื้อจัดจ้าง -> แผน/ผลจัดซื้อจัดจ้าง -> สรุปและวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง (คลิก)
- รายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา

o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563
เมนู แผน/ผลดำเนินการ -> การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล o แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา เป็นต้น

o เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
เมนู แผน/ผลดำเนินการ -> การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกาลังใจ
o เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563
เมนู แผน/ผลดำเนินการ -> การบริหารและพัฒนาทรัพยากบุคคล 
- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
o เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562
เมนู แผน/ผลดำเนินการ -> การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา

o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น
เมนู การให้บริการ -> คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
เมนู ช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริต (คลิก) (หน้าแรกของเว็บไซต์ ) 
 
 
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา

o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น
(กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)

o เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2563
เมนู การให้บริการ -> สถิติการให้บริการ -> สถิติการร้องเรียน 
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์

o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
เมนู ติดต่อ (คลิก)
เมนู ช่องทางร้องเรียน (คลิก)
เมนู ถาม-ตอบ (คลิก)
 
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

o ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา
หน้าหลัก  การป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งในของสถานศึกษา (เปิดอ่าน)

 
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและโปร่งใส

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
หน้าหลัก  การป้องกันการทุจริต  -> การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (คลิก)
คำสั่งที่ 171/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(เปิดอ่าน)
 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา

o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
เมนู การป้องกันการทุจริต -> 
 
 
 
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา

o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
เมนู การให้บริการ -> 

เมนู การให้บริการ -> 
 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
หน้าหลัก  การป้องกันการทุจริต  -> 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา

o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น

o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563
เมนู  การป้องกันการทุจริต -> 
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563
เมนู  การป้องกันการทุจริต -> 
 
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

o ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2562
เมนู การป้องกันการทุจริต -> 
 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562

o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาเป็นต้น

o มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
เมนู การป้องกันการทุจริต -> 
 
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา o แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

o มีข้อมูลรายละเอียดการนามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563
เมนู  การป้องกันทุจริต ->

เมนู  การป้องกันทุจริต ->